Carta Alegerilor Libere și Corecte

Conștientizând importanța Declarației Universale a Drepturilor Omului, a Pactului internațional privind drepturile civile și politice, a Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, a Documentului Reuniunii de la Copenhaga a Conferinței pentru dimensiunea umană a OSCE din 29 iunie 1990 și a Codului bunelor practici în materie electorală a Comisiei de la Veneţia pentru democrație prin drept a Consiliului Europei;

Apreciind principiile fundamentale referitoare la alegerile libere și corecte, precum și rolul unei competiții deschise între concurenții electorali, dar și a unor alegeri conștiente a cetățenilor;

Accentuând relevanța asigurării legalității și legitimității puterii politice și, implicit, a dreptului de a guverna urmare a voinței poporului, exprimată în alegeri periodice și veritabile;

Evidențiind oportunitatea dezvoltării unui sistem reprezentativ de guvernare democratică în Republica Moldova;

Subliniind  responsabilitatea comună a autorităților, a alegătorilor și a forțelor politice în edificarea și consolidarea instituțiilor democratice;

Înțelegând misiunea şi responsabilitatea societății civile în procesul de democratizare a țării şi de protejare a drepturile și intereselor celor guvernați;

Ţinând cont de experienţa acumulată în ciclurile electorale anterioare, începând cu alegerile parlamentare din 2005;

Noi, semnatarii Cartei Alegerilor Libere și Corecte, recunoaștem, acceptăm și promovăm următoarele standarde electorale:

 Cadrul juridic

 1. Cadrul juridic garantează și asigură drepturile și libertățile fundamentale ale tuturor subiecților electorali;
 2. Cadrul juridic electoral și din domenii conexe este completat și perfecționat în temeiul celor mai bune practici internaționale;
 3. Cadrul juridic asigură condiții egale pentru toți concurenții electorali (partide politice vs. candidați independenți, concurenți electorali din țară, inclusiv din regiunea transnistreană vs. concurenți electorali din diasporă);
 4. Cadrul juridic electoral conține prevederi exacte și clare care sunt aplicate prompt și adecvat;
 5. Cadrul juridic electoral asigură dreptul tuturor categoriilor de alegători de a participa efectiv şi deplin în procesul electoral.

 Cadrul instituțional  

 1. Organele electorale sunt independente și imparțiale care, în organizarea și desfășurarea alegerilor, își exercită plenar atribuțiile într-un mod echidistant și obiectiv;
 2. Organele electorale de toate nivelele asigură transparența procesului electoral prin publicarea pe paginile web ale acestora și/sau prin oferirea accesului nelimitat pentru observatori și mass-media la toate materialele electorale și la dosarele concurenților electorali, inclusiv cu posibilitatea de a face copii de pe acestea;
 3. Organele electorale asigură un design eficient și corect al buletinelor de vot, dotează corespunzător secțiile de votare, asigură măsuri de securitate și transport pentru materialele electorale;
 4. Organele electorale, în ziua alegerilor, asigură secretul votului; oferă asistență alegătorilor; aplică proceduri adecvate de numărare a voturilor; ține evidența corectă a buletinelor de vot anulate și a celor neutilizate; completează cu acuratețe procesele verbale de totalizare a rezultatelor alegerilor;
 5. Organele electorale, în cooperare cu alte instituții competente, depun toată diligenţa pentru a preveni sau a combate cazurile de fraudă electorală;
 6. Organele electorale asigură o amplasare echitabilă a secțiilor de votare în țară și peste hotare;
 7. Organele electorale de toate nivelele sunt bine instruite și respectă în mod corespunzător procedurile electorale;
 8. Organele electorale de toate nivelele se abțin de la orice formă de utilizare a atribuțiilor lor în avantajul sau în dezavantajul vreunui concurent electoral;
 9. Organele electorale, în cooperare cu alte instituții competente, gestionează într-un mod eficient și incluziv listele de alegători, asigurând calitatea acestora și a Registrului de Stat al Alegătorilor;
 10. Organele electorale reacționează prompt și sancţionează conform legii concurenţii electorali care înjosesc demnitatea umană, instigă la ură şi la divizare socială pe criterii politice, etnice, lingvistice, de identitate, etc.;
 11. Organele electorale asigură soluționarea contestațiilor/litigiilor electorale în timp util și într-o manieră nepărtinitoare;
 12. Organele electorale totalizează rezultatele alegerilor în mod corect și transparent și le anunță oficial într-un termen scurt.

Campania electorală

 1. Campania electorală se desfășoară în conformitate cu prevederile cadrului juridic electoral și conex;
 2. Campania electorală se desfășoară cu garantarea și asigurarea dreptului de fi ales atât pentru concurenții electorali la nivelul circumscripției naționale, cât și pentru concurenții electorali din circumscripțiile uninominale;
 3. Subiecţii electorali îşi realizează dreptul de a pleda pentru sau împotriva cuiva, abţinându-se, totodată, de la metode inadecvate concurenței electorale civilizate, inclusiv de la fabricarea şi răspândirea informaţiilor care înjosesc demnitatea umană, instigă la ură şi la divizare socială pe criterii politice, etnice, lingvistice, de identitate, etc.;
 4. Reprezentanţii puterii de stat şi ai administraţiei publice locale nu utilizează resurse administrative pentru a avantaja sau a dezavantaja vreun concurent electoral;
 5. Organele abilitate, la necesitate, intervin prompt pentru a contracara cazurile de utilizare a resurselor administrative în scopuri electorale.

 Concurenții electorali

 1. Concurenții electorali pledează pentru o alegere conştientă, pe care urmează să o facă  cetăţenii, bazată pe concurenţa liberă şi deschisă a programelor/platformelor electorale;
 2. Concurenții electorali își desfășoară activitatea de agitație electorală fără niciun  impediment, punând accentul pe dezbaterea programelor/platformelor electorale, și nu fac uz de instrumente care au scopuri de manipulare și dezinformare a alegătorilor;
 3. Concurenții electorali nu implică biserica și clericii în activitatea de agitație electorală;
 4. Concurenții electorali nu aplică metode de mituire, constrângere și/sau intimidare a alegătorilor;
 5. Concurenții electorali sunt tratați în mod imparțial de către autoritățile electorale, autoritățile publice centrale și locale, instituțiile de forță (poliție, procuratură, etc) și instanțele de judecată.

 Finanțarea campaniilor electorale 

 1. Finanțarea campaniilor electorale este efectuată transparent din surse legale;
 2. Finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali este sprijinită de oricine dorește, persoane fizice sau juridice din țară fără interdicții legale, în limita plafoanelor prevăzute de legislația în vigoare;
 3. Informația cu referire la finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali este accesibilă;
 4. Fiecare concurent electoral prezintă rapoarte periodice publice vizând finanțarea propriei campanii electorale și modul de utilizare a surselor pecuniare;
 5. Organele abilitate intervin prompt și eficient în curmarea oricărei abateri de la normele juridice vizând finanțarea campaniilor electorale.

 Mass media

 1. Instituțiile mass-media reflectă campaniile electorale fără vreo ingerință din partea autorităților, a organelor electorale sau a concurenților electorali;
 2. Instituțiile mass-media reflectă campaniile electorale corect, echidistant și echilibrat, în conformitate cu prevederile juridice şi normele deontologice;
 3. Reprezentanții instituțiilor mass-media au acces neîngrădit la evenimentele organizate de către concurenții electorali și de către organele electorale;
 4. Instituțiile mass-media (cu excepția celor de partid) nu fac agitație electorală;
 5. Instituțiile mass-media tratează în mod egal și nediscriminator toți concurenții electorali în scopul informării adecvate a alegătorilor despre programele/platformele electorale ale acestora;
 6. Activitatea instituțiilor mass-media în campaniile electorale este monitorizată de către organele abilitate (organele electorale, autoritatea de reglementare a domeniului audiovizualului) care intervin prompt și eficient în cazurile în care sunt atestate derogări de la normele juridice;
 7. Activitatea instituțiilor mass-media în campaniile electorale este monitorizată de către organizații ale societății civile care fac publice rezultatele monitorizării și care sesizează organele abilitate în cazurile în care sunt atestate derogări de la normele juridice.

Drepturi electorale pentru anumite categorii de alegători

 1. Dreptul de vot al studenților la locul de studii este asigurat;
 2. Dreptul de vot al militarilor este realizat pe deplin;
 3. Dreptul de vot al persoanelor din instituții rezidențiale este realizat în conformitate cu standardele internaționale asumate de Republica Moldova;
 4. Dreptul de a fi ales este asigurat în egală măsură pentru bărbați și pentru femei prin orice metodă, inclusiv, pe liste de candidați, și la orice tip de alegeri;
 5. Dreptul de a fi ales este asigurat tinerilor, persoanelor cu dizabilități, minorităților etnice, cel puțin, în funcție de proporția acestor categorii în rândul alegătorilor;
 6. Dreptul persoanelor cu dizabilități locomotorii, mintale şi senzoriale de acces deplin atât la informaţiile cu caracter electoral, cât și la evenimentele din cadrul procesului electoral, este asigurat;
 7. Dreptul de participare plenară a alegătorilor din diasporă în procesul electoral este asigurat;
 8. Dreptul cetățenilor moldoveni din diasporă de a alege și de a fi ales este asigurat.

 Dispoziții finale

 1. Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte monitorizează și evaluează fiecare ciclu electoral, raportându-l la standardele enumerate în prezenta Cartă a Alegerilor Libere şi Corecte;
 2. Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte prezintă public rapoarte intermediare și finale de monitorizare și evaluare a fiecărui ciclu electoral;
 3. Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, la necesitate, completează, modifică, revizuiește prevederile prezentei Carte a Alegerilor Libere şi Corecte.

Adoptată la Chișinău pe 2 mai 2018.