Regulamentul de funcționare a Coaliției (varianta veche)

COALIȚIA CIVICĂ PENTRU ALEGERI LIBERE ȘI CORECTE

REGULAMENT

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

1.1.  Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte (în continuare – Coaliţia) este o entitate permanentă, benevolă, constituită din organizații obștești din Republica Moldova.

1.2.   Misiunea Coaliţiei este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova prin promovarea și desfăşurarea alegerilor libere şi corecte în conformitate cu standardele ODIHR (OSCE), ale Consiliului Europei și a instituțiilor specializate afiliate acestuia.

1.3.  Coaliția își desfășoară activitatea curentă pe parcursul fiecărui ciclu electoral (perioadele pre-electorală și electorală) în cadrul alegerilor sau referendumurilor de orice tip.

1.4. Coaliţia se conduce de următoarele principii:

 • neangajare politică;
 • participare benevolă;
 • incluziune bazată pe profesionalism și experiență în domeniile electoral și/sau conexe;
 • colegialitate și corectitudine;
 • responsabilitate și transparență;
 • asumare a deciziilor adoptate;
 • dreptul la exprimarea opiniilor separate ale membrilor Coaliţiei, dacă astfel de opinii există, se expun specificându-se neapărat caracterul separat al acestora.

1.5. Coaliţia se ghidează în activitatea sa de Carta pentru Alegeri Libere şi Corecte (în continuare – Carta) şi de prezentul Regulament.

1.6. Coaliţia activează prin intermediul membrilor săi, Grupurilor de Lucru, Consiliului Coaliţiei (în continuare – Consiliu) şi Secretariatului Coaliţiei (în continuare – Secretariat).

Secţiunea 2. Membrii Coaliţiei

2.1. Coaliția este constituită din:

 • membri fondatori;
 • membri aderenți;
 • membri observatori.

2.2. Membrii fondatori sunt organizațiile obștești care au fondat Coaliția și care își reconfirmă apartenența odată cu relansarea activității curente a Coaliției.

2.3. Membrii aderenți sunt și pot deveni organizațiile obștești, care întrunesc cumulativ următoarele cerințe:

 • au prevăzute în documentele statutare activități în domeniile electoral și/sau conexe;
 • au experiență demonstrată în domeniile acoperite de grupurile de lucru ale Coaliției;
 • au semnat Carta pentru Alegeri Libere și Corecte;
 • se obligă să respecte prezentul Regulament;
 • au depus dosarul de aderare la Coaliție și au fost acceptați ca membri de către Consiliu.

2.3.1. Aderarea la Coaliție se realizează prin depunerea unui dosar care va conține următoarele documente: cererea de aderare semnată și ștampilată de către organul de conducere al asociației obștești cu declararea asumării calităţii de membru al Coaliţiei, statutul și CV-ul organizației și 2 recomandări din partea altor membri ai Coaliţiei (în cererea de aderare se va indica doar numele organizaţiilor respective).

2.3.2. La prima ședință după înregistrarea cererii de aderare, Consiliul va lua o decizie, iar Secretariatul o va comunica autorului cererii până la următoarea ședință ordinară a Consiliului.

2.4. Membrii observatori pot fi desemnați de către Consiliu din rândul organizațiilor internaționale de profil (domeniile electoral și/sau conexe), la solicitarea acestora.

2.5. Membrii Coaliţiei sunt în drept:

 • să participe la şedinţele Consiliului;
 • să participe în cadrul grupurilor de lucru ale Coaliției;
 • să candideze la un loc de membru al Consiliului;
 • sa propună Consiliului subiecte pentru ordinea de zi;
 • sa solicite de la Consiliu şi Secretariat informaţii relevante disponibile despre activitatea Coaliţiei sau despre activitatea oricărui membru al Coaliției.

2.6. Membrii Coaliţiei sunt obligaţi:

 • să se abţină de la orice activitate politică;
 • să se abțină de la prezentarea în public a oricăror informații, aprecieri sau concluzii formulate în numele întregii Coaliții;
 • să-și asume și să respecte deciziile adoptate de către Consiliu;
 • să fie membri ai grupurilor de lucru din cadrul Coaliţiei;
 • să răspundă operativ la solicitările Secretariatului;
 • să informeze Consiliul/Secretariatul despre planurile de activități proprii, relevante misiunii Coaliţiei;
 • să  informeze în scris Secretariatul despre retragerea din Coaliţie.

2.7. Nerespectarea prezentului Regulament şi/sau a prevederilor Cartei de către vreun membru al Coaliției atrage după sine excluderea acestuia din Coaliţie.

Secțiunea 3. Grupurile de Lucru

3.1. Grupurile de Lucru sunt create din rândul organizațiilor membre ale Coaliției, în funcție de profilul de activitate ale acestora și de misiunea Coaliției, precum urmează:

 • Grupul de Lucru pentru Monitorizarea Proceselor Electorale;
 • Grupul de Lucru pentru Monitorizarea Comportamentului Mass-media;
 • Grupul de Lucru pentru Educație Civică și Electorală;
 • Grupul de Lucru pentru promovarea alegerilor incluzive;
 • Altele, la propunerea membrilor Coaliţiei și acceptate de Consiliu.

3.2. Participarea într-unul sau în mai multe Grupuri de Lucru este confirmată printr-un mesaj adresat Secretariatului și consemnată în procesul verbal al Ședinței Consiliului.

3.3. Grupurile de Lucru se întrunesc în ședințe ori de câte ori este necesar pentru a discuta probleme ce țin de competența grupului, la inițiativa a 1/3 din numărul membrilor lor sau a Consiliului.

3.4. Fiecare ședință a Grupului de Lucru este prezidată de un membru ales prin majoritate simplă de voturi ale celor prezenți.

3.5. Deciziile în cadrul ședințelor din Grupurile de Lucru sunt adoptate cu majoritatea simplă a membrilor prezenți, sunt consemnate în procese verbale care, ulterior, sunt transmise Secretariatului și Consiliului.

Secţiunea 4. Consiliul

4.1. Consiliul este organul decident al Coaliţiei, format din 8 organizații din rândul membrilor fondatori și, cel mult, 3 organizații selectate din rândul membrilor aderenți.

4.2. Selectarea a cel mult 3 membri noi ai Consiliului are loc de fiecare dată după relansarea activității curente a Coaliției, odată cu începerea campaniilor pre-electorale pentru orice tip de alegeri sau referendumuri.

4.3. Membrii aderenți ai Coaliției care aspiră la calitatea de membru al Consiliului, depun la Secretariat un dosar, conținutul căruia trebuie să facă dovada întrunirii următoarelor criterii:

 • experiență în domeniul electoral și/sau în domeniile conexe acumulată cel puțin în cadrul unui ciclu electoral;
 • desfășoară activități curente în domeniul electoral și/sau în domenii conexe;
 • persoanele din funcțiile cheie ale organizației nu au participat în proiecte politice, cel puțin, în ultimele două cicluri electorale;
 • persoanele din funcțiile cheie ale organizației au reputație ireproșabilă.

4.4. Noii membri sunt selectați cu votul a 2/3 din numărul membrilor permanenți ai Consiliului.

4.5. Calitatea de membru al Consiliului, cu excepția membrilor fondatori, expiră odată cu terminarea perioadei de observare a campaniei electorale și efectuarea bilanțului activității Coaliției pentru perioada respectivă.

4.6. Consiliul are următoarele atribuții:

 • adoptă şi, după caz, modifică Carta privind Alegerile Libere şi Corecte;
 • adoptă şi, după caz, modifică Regulamentul;
 • aprobă Secretariatul;
 • adoptă decizii în numele Coaliției;
 • adoptă şi, după caz, modifică Strategia de Dezvoltare şi Strategia de Comunicare a Coaliției;
 • aprobă priorităţile de activitate ale Coaliţiei;
 • aprobă declaraţii şi alte documente ale Coaliţiei;
 • adoptă decizii în numele Coaliției;
 • stabileşte și menține relaţii publice în numele Coaliţiei;
 • adoptă rapoarte intermediare și finale cu referire la caracterul și calitatea fiecărui ciclu electoral, precum și la alte subiecte care au tangență cu misiunea Coaliției (atribuție exclusivă a Consiliului);
 • aprobă, suspendă sau retrage calitatea de membru al Coaliţiei/Consiliului.

4.7. Forma de lucru a Consiliului sunt ședințele, deschise pentru membrii Coaliţiei.

4.7.1. Pe parcursul fiecărui ciclu electoral Consiliul se întrunește în ședințe, cel puțin, de două ori pe lună. În alte perioade Consiliul se întrunește în ședințe ad-hoc. Consiliul se întrunește în ședințe extraordinare la solicitarea a 1/3 din membrii Consiliului sau la solicitarea Secretariatului.

4.7.2. Şedinţele Consiliului sunt prezidate, prin rotație, de câte un membru al Consiliului.

4.7.3. Proiectul agendei fiecărei ședințe a Consiliului este elaborat de către Secretariat și  consultat cu membrii Consiliului. Varianta finală a proiectului agendei este comunicată membrilor Coaliției, cel târziu, cu o zi înainte de ședința Consiliului.

4.8. Consiliul, în ședință:

 • adoptă şi/sau modifică Carta privind Alegerile Libere şi Corecte cu votul a 2/3 din numărul membrilor săi;
 • adoptă şi/sau modifică Regulamentul cu votul a 2/3 din numărul membrilor săi;
 • aprobă Secretariatul cu votul a 2/3 din numărul membrilor săi;
 • adoptă şi/sau modifică Strategia de Dezvoltare şi Strategia de Comunicare a Coaliției cu votul majorității simple;
 • aprobă priorităţile de activitate ale Coaliţiei cu votul majorității simple;
 • aprobă declaraţii şi alte documente ale Coaliţiei cu votul a 2/3 din numărul membrilor săi;
 • adoptă decizii în numele Coaliției cu votul a 2/3 din numărul membrilor săi;
 • stabileşte și menține relaţii publice în numele Coaliţiei cu votul majorității simple;
 • aprobă, suspendă sau retrage calitatea de membru al Coaliţiei/Consiliului cu votul a 2/3 din numărul membrilor săi;
 • adoptă rapoarte intermediare și finale cu referire la caracterul și calitatea fiecărui ciclu electoral, precum și la alte subiecte care au tangență cu misiunea Coaliției cu votul a 2/3 din numărul membrilor săi.

4.8.1. Deciziile ce ţin de misiunea Coaliţiei, inclusiv deciziile finale de apreciere a campaniilor electorale sunt aduse la cunoştinţa opiniei publice de către Secretariatul Coaliţiei sau de către membrii Consiliului. Astfel de decizii sunt date publicităţii în numele tuturor membrilor Coaliţiei sub semnătura obligatorie a fiecărui dintre  membrii Consiliului care au votat respectiva decizie.

4.9.  Pierderea calității de membru al Consiliului are loc în următoarele situații:

 • retragerea benevolă din cadrul Consiliului;
 • lipsa neanunțată de la două şedinţe consecutive ale Consiliului;
 • promovarea unor acțiuni care contravin prezentului regulament și/sau Cartei pentru Alegeri Libere și Corecte.

Secţiunea 5. Secretariatul

5.1. Secretariatul este organul executiv al Coaliției, deținut de către o organizație membră a Consiliului Coaliției.

5.2. Secretariatul asigură punerea în aplicare a deciziilor Consiliului Coaliției; realizează atât sarcini care țin de activitatea internă a Coaliției cât și sarcini de reprezentare în exterior a Coaliției.

5.3. Secretariatul Coaliției este condus de către un Secretar, desemnat de Consiliu odată cu relansarea activității curente în campanile pre-electorale pentru orice tip de alegeri sau referendumuri. Secretarul Coaliției este responsabil în faţa Consiliului pentru rezultatele activităţii Secretariatului.

5.4. Secretariatul este compus din Oficiul Central al Secretariatului și, după caz, din Oficiile Regionale ale Secretariatului, cu atribuții specificate de Secretariat.

5.5. Atribuțiile Secretariatului:

 • elaborează și propune Consiliului proiectul agendelor ședințelor de lucru ale Consiliului;
 • organizează ședințele Consiliului;
 • participă la ședințele de lucru ale Consiliului, întocmește procese verbale ale ședințelor și, ulterior, le distribuie membrilor Coaliției;
 • asigură realizarea deciziilor Consiliului;
 • asigură comunicarea internă și externă în numele Consiliului/Coaliției  în baza Strategiei de comunicare;
 • difuzează informaţii despre activitatea Consiliului/Coaliţiei;
 • organizează întâlnirile Consiliului/Coaliţiei cu delegaţii internaţionale, finanţatori şi organele de stat;
 • reprezintă Coaliția în raport cu organele de stat, în comunicarea cu finanțatorii și cu delegațiile internaționale;
 • participă, după caz, la seminare, conferințe și alte evenimente în numele Coaliției;
 • coordonează elaborarea şi difuzarea publicităţii cu caracter social în numele Coaliţiei;
 • contribuie la crearea şi promovarea imaginii Coaliţiei;
 • menţine și actualizează lista completă a membrilor Coaliției;
 • colectează informații de la membrii Coaliției privind proiectele/programele și activitățile întreprinse de aceștia;
 • coordonează activitatea Oficiului Central și a Oficiilor Regionale ale Secretariatului;
 • monitorizează respectarea Regulamentului de către membrii Coaliției;
 • sesizează Consiliul în cazul atestării derogărilor admise de membri ai Coaliției în respectarea Regulamentului;
 • prezintă Consiliului rapoarte de activitate periodice sau la solicitarea acestuia; îndeplineşte alte sarcini ale Consiliului ce decurg din misiunea Coaliției.

Secţiunea 6. Dispoziţii finale.

6.1. Consiliul Coaliţiei inițiază acțiuni menite să pună în aplicare prevederile prezentului Regulament;

6.2. Problemele şi disputele apărute în procesul activităţii Coaliţiei, în conformitate cu prezentul Regulament, sunt rezolvate pe cale amiabilă;

6.3. Responsabil pentru monitorizarea respectării prezentului Regulament este Secretariatul Coaliţiei.

Adoptat (în ediţie actualizată)

de către Consiliul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Liber şi Corecte la

21 martie 2018, mun. Chişinău