Regulamentul de funcționare al Coaliției

Versiunea din 11 februarie 2021

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

1.1. Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte (în continuare – Coaliţia) este o entitate permanentă, benevolă, constituită din organizații necomerciale din Republica Moldova.

1.2. Misiunea Coaliţiei este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova prin promovarea și desfăşurarea alegerilor libere şi corecte în conformitate cu standardele ODIHR (OSCE), ale Consiliului Europei și ale instituțiilor specializate afiliate acestuia.

1.3. Coaliția își desfășoară activitatea curentă pe parcursul fiecărui ciclu electoral în cadrul alegerilor sau referendumurilor de orice tip.

1.4. Coaliţia se conduce de următoarele principii:

 • neangajare politică;
 • participare benevolă;
 • incluziune bazată pe profesionalism și experiență în domeniile electoral și/sau conexe;
 • colegialitate și corectitudine;
 • responsabilitate și transparență;
 • asumare a deciziilor adoptate;
 • dreptul la exprimarea opiniilor separate ale membrilor Coaliţiei, care  se expun specificându-se neapărat caracterul separat al acestora.

1.5. Coaliţia se ghidează în activitatea sa de Carta pentru Alegeri Libere şi Corecte (în continuare – Carta) şi de prezentul Regulament.

1.6. Coaliţia activează prin intermediul membrilor săi, Grupurilor de Lucru, Consiliului Coaliţiei (în continuare – Consiliu) şi Secretariatului Coaliţiei (în continuare – Secretariat).

 

Secţiunea 2. Membrii Coaliţiei

2.1. Coaliția este constituită din:

 • membri fondatori;
 • membri aderenți;
 • membri observatori.

2.2. Membrii fondatori sunt organizațiile necomerciale care au fondat Coaliția.

2.3. Membrii aderenți sunt și pot deveni organizațiile necomerciale, care întrunesc cumulativ următoarele cerințe:

 • au prevăzute în documentele statutare activități în domeniile electoral și/sau conexe;
 • au experiență demonstrată în domeniile acoperite de grupurile de lucru ale Coaliției;
 • au semnat Carta pentru Alegeri Libere și Corecte;
 • se obligă să respecte prezentul Regulament;
 • au depus dosarul de aderare la Coaliție și au fost acceptați ca membri de către Consiliu.

2.3.1. Aderarea la Coaliție se realizează prin depunerea unui dosar care va conține următoarele documente: cererea de aderare semnată și ștampilată de către organul de conducere al organizației necomerciale cu declararea asumării calităţii de membru al Coaliţiei, statutul și CV-ul organizației și 2 recomandări din partea altor membri ai Coaliţiei (în cererea de aderare se va indica doar numele organizaţiilor respective).

2.3.2. La prima ședință după înregistrarea cererii de aderare, Consiliul va lua o decizie, iar Secretariatul o va comunica autorului cererii până la următoarea ședință ordinară a Consiliului.

2.4. Membrii observatori pot fi invitați de către Consiliu din rândul organizațiilor internaționale de profil (domeniile electoral și/sau conexe).

2.5. Membrii Coaliţiei sunt în drept:

 • să participe la şedinţele Consiliului;
 • să creeze și să participe în cadrul grupurilor de lucru ad hoc ale Coaliției;
 • să candideze la un loc de membru al Consiliului;
 • sa propună Consiliului subiecte pentru ordinea de zi;
 • sa solicite de la Consiliu şi Secretariat informaţii relevante disponibile despre activitatea Coaliţiei sau despre activitatea amembrilor în cadrulCoaliției.

2.6. Membrii Coaliţiei sunt obligaţi:

 • să se abţină de la orice activitate de agitație electorală, de susținere a candidaților electorali, a partidelor politice și/sau a organizațiilor social-politice ;
 • să se abțină de la prezentarea în public a oricăror informații, aprecieri sau concluzii formulate în numele întregii Coaliții;
 • să-și asume și să respecte deciziile adoptate de către Consiliu;
 • să răspundă operativ la solicitările Secretariatului;
 • să informeze Consiliul/Secretariatul despre planurile de activități proprii care sunt relevante misiunii Coaliţiei;
 • să informeze în scris Secretariatul despre retragerea din Coaliţie;
 • să informeze Secretariatul privind activitatea grupurilor de lucru ad hoc la care participă sau la care sunt membri;
 • să participe la Adunarea membrilor Coaliției.

2.7. Pierderea calității de membru al Coaliției are loc în următoarele situații:

 • retragerea benevolă din cadrul Coaliției;
 • nerespectarea prezentului Regulament şi/sau a prevederilor Cartei pentru Alegeri Libere și Corecte;
 • lipsa de la două Adunări consecutive ale membrilor Coaliției;
 • încetarea activității organizației.

 

Secțiunea 3. Grupurile de Lucru ad hoc / tematice

3.1. Grupurile de Lucru ad hoc / tematicepot fi create din rândul organizațiilor membre ale Coaliției, în funcție de profilul de activitate ale acestora și de misiunea Coaliției, precum urmează:

 • Grupul de Lucru pentru Monitorizarea Proceselor Electorale;
 • Grupul de Lucru pentru Monitorizarea Comportamentului Mass-media;
 • Grupul de Lucru pentru Educație Civică și Electorală;
 • Grupul de Lucru pentru promovarea alegerilor incluzive;
 • Altele, la propunerea membrilor Coaliţiei.

3.2. Participarea în unul sau mai multe Grupuri de Lucru ad hoc / tematice este confirmată printr-un mesaj adresat Secretariatului.

3.3. Grupurile de Lucru ad hoc / tematice se întrunesc în ședințe ori de câte ori este necesar pentru a discuta probleme ce țin de competența grupului.

3.4. Fiecare ședință a Grupurilorde Lucru ad hoc / tematice este prezidată de un membru ales prin majoritate simplă de voturi ale celor prezenți.

3.5. Deciziile în cadrul ședințelor din Grupurile de Lucru ad hoc / tematice sunt adoptate cu majoritatea simplă a membrilor prezenți și transmise Secretariatului și Consiliului.

 

Secţiunea 4. Consiliul

4.1. Consiliul este organul decident al Coaliţiei, format din 8 organizații din rândul membrilor fondatori și cel mult 3 organizații selectate din rândul membrilor aderenți.

4.2. Selectarea a cel mult 3 membri noi ai Consiliului are loc o dată la 2 ani.

4.3. Membrii aderenți ai Coaliției care aspiră la calitatea de membru al Consiliului depun la Secretariat un dosar, conținutul căruia trebuie să facă dovada întrunirii următoarelor criterii:

 • experiență în domeniul electoral și/sau în domeniile conexe acumulată cel puțin în cadrul unui ciclu electoral;
 • desfășoară activități curente în domeniul electoral și/sau în domenii conexe;
 • persoanele din funcțiile-cheie ale organizației nu au participat în proiecte politice, cel puțin, în ultimele două cicluri electorale;
 • persoanele din funcțiile-cheie ale organizației au reputație ireproșabilă.

4.4. Noii membri sunt selectați cu votul a 2/3 din numărul membrilor permanenți ai Consiliului.

4.5. Calitatea de membru al Consiliului, cu excepția membrilor fondatori, expiră odată cu numirea noilor membri în componența Consiliului.

4.6. Consiliul are următoarele atribuții:

 • adoptă şi, după caz, modifică Carta privind Alegerile Libere şi Corecte;
 • adoptă şi, după caz, modifică Regulamentul;
 • aprobă Secretariatul;
 • adoptă decizii în numele Coaliției;
 • adoptă şi, după caz, modifică Strategia de Dezvoltare şi Strategia de Comunicare a Coaliției;
 • aprobă priorităţile de activitate ale Coaliţiei;
 • aprobă declaraţii şi alte documente ale Coaliţiei;
 • adoptă decizii în numele Coaliției;
 • stabileşte și menține relaţii publice în numele Coaliţiei;
 • adoptă rapoarte intermediare și finale cu referire la caracterul și calitatea fiecărui ciclu electoral, precum și la alte subiecte care au tangență cu misiunea Coaliției (atribuție exclusivă a Consiliului);
 • adoptă decizii despre convocarea Adunării membrilor Coaliției și aprobă agenda Adunării;
 • aprobă, suspendă sau retrage calitatea de membru al Coaliţiei/Consiliului.

4.7. Forma de lucru a Consiliului sunt ședințele, deschise pentru membrii Coaliţiei. Ședințele se organizează online sau offline, în funcție de circumstanțele existente la acel moment.

4.7.1. Pe parcursul campaniei electorale      Consiliul se întrunește în ședințe cel puțin de două ori pe lună. În alte perioade, Consiliul se întrunește în ședințe ad-hoc. Consiliul se întrunește în ședințe extraordinare la solicitarea a 1/3 din membrii Consiliului sau la solicitarea Secretariatului.

4.7.2. Şedinţele Consiliului sunt prezidate, prin rotație, de câte un membru al Consiliului.

4.7.3. Proiectul agendei fiecărei ședințe a Consiliului este elaborat de către Secretariat și  consultat cu membrii Consiliului. Varianta finală a proiectului agendei este comunicată membrilor Coaliției, cel târziu, cu o zi înainte de ședința Consiliului.

4.8. Consiliul adoptă deciziile cu votul a 2/3 din membrii săi. Votarea poate avea loc atât offline, cât și online.

4.9. Deciziile ce ţin de misiunea Coaliţiei, inclusiv deciziile finale de apreciere a campaniilor electorale sunt aduse la cunoştinţa opiniei publice de către Secretariatul Coaliţiei sau de către membrii Consiliului. Astfel de decizii sunt date publicităţii în numele tuturor membrilor Coaliţiei sub semnătura obligatorie a fiecărui dintre membrii Consiliului care au votat respectiva decizie. În cazul votării online, confirmarea semnăturii are loc prin email.

4.10.  Pierderea calității de membru al Consiliului are loc în următoarele situații:

 • retragerea benevolă din cadrul Consiliului;
 • lipsa neanunțată de la două şedinţe consecutive ale Consiliului;
 • promovarea unor acțiuni care contravin prezentului Regulament și/sau Cartei pentru Alegeri Libere și Corecte.

 

Secţiunea 5. Secretariatul

5.1. Secretariatul este organul executiv al Coaliției, deținut de către o organizație membră a Consiliului Coaliției. Mandatul Secretariatului este de 4 ani, cu posibilitatea deținerii mai multor mandate consecutive.

5.2. Secretariatul asigură punerea în aplicare a deciziilor Consiliului Coaliției; realizează atât sarcini care țin de activitatea internă a Coaliției, cât și sarcini de reprezentare în exterior a Coaliției.

5.3. Secretariatul Coaliției este condus de către un Secretar, desemnat de Consiliu din rândul organizației care asigură Secretariatul. Secretarul Coaliției este responsabil în faţa Consiliului pentru rezultatele activităţii Secretariatului.

5.4. Secretariatul este compus din Oficiul Central al Secretariatului și, după caz, din Oficiile Regionale ale Secretariatului, cu atribuții specificate de Secretariat.

5.5. Atribuțiile Secretariatului:

 • elaborează și propune Consiliului proiectul agendelor ședințelor de lucru ale Consiliului;
 • organizează ședințele Consiliului;
 • participă la ședințele de lucru ale Consiliului, întocmește procese verbale ale ședințelor și, ulterior, le distribuie membrilor Coaliției;
 • asigură realizarea deciziilor Consiliului;
 • asigură comunicarea internă și externă în numele Consiliului/Coaliției în baza Strategiei de comunicare;
 • difuzează informaţii despre activitatea Consiliului/Coaliţiei;
 • organizează întâlnirile Consiliului/Coaliţiei cu delegaţii internaţionale, finanţatori şi organele de stat;
 • reprezintă Coaliția în raport cu organele de stat, în comunicarea cu finanțatorii și cu delegațiile internaționale;
 • participă, după caz, la seminare, conferințe și alte evenimente în numele Coaliției;
 • coordonează elaborarea şi difuzarea publicităţii cu caracter social în numele Coaliţiei;
 • contribuie la crearea şi promovarea imaginii Coaliţiei;
 • menţine și actualizează lista completă a membrilor Coaliției;
 • colectează informații de la membrii Coaliției privind proiectele/programele și activitățile întreprinse de aceștia;
 • coordonează activitatea Oficiului Central și a Oficiilor Regionale ale Secretariatului;
 • monitorizează respectarea Regulamentului de către membrii Coaliției;
 • sesizează Consiliul în cazul atestării derogărilor admise de membrii i Coaliției în respectarea Regulamentului;
 • prezintă Consiliului rapoarte de activitate periodice sau la solicitarea acestuia;
 • organizează ședințele Adunării membrilor Coaliției, întocmește procesele-verbale ale ședințelor și le distribuie membrilor Coaliției;
 • prezintă Adunării membrilor Coaliției raportul de activitate al Coaliției după încheierea unei perioade electorale;
 • menține și actualizează pagina web a Coaliției și paginile pe rețelele de socializare;
 • îndeplineşte alte sarcini ale Consiliului ce decurg din misiunea Coaliției.

 

Secţiunea 6. Adunarea membrilor Coaliției

6.1. Membrii Coaliției se întrunesc într-o ședință comună o dată pe an sau în ședințe extraordinare, convocate la decizia Consiliului Coaliției. Ședințele se organizează online sau offline, în funcție de circumstanțele existente la acel moment.

6.2. Adunarea membrilor Coaliției:

 • audiază raportul de activitate al Coaliției, elaborat de către Secretariat;
 • propune priorităţile de activitate ale Coaliţiei pentru următorul ciclu electoral.

6.3. Agenda Adunării membrilor Coaliției este redactată de Secretariat și aprobată de Consiliu, după consultarea acesteia cu membrii Coaliției;

6.4. Adunarea membrilor Coaliției poate adopta decizii care au un caracter consultativ pentru Consiliul Coaliției. Deciziile sunt adoptate cu votul majorității simple a membrilor prezenți.

6.5. Secretariatul Coaliției asigură organizarea și desfășurarea Adunării membrilor Coaliției.

 

Secțiunea 7. Dispoziţii finale.

7.1. Consiliul Coaliţiei inițiază acțiuni menite să pună în aplicare prevederile prezentului Regulament;

7.2. Problemele şi disputele apărute în procesul activităţii Coaliţiei, în conformitate cu prezentul Regulament, sunt rezolvate pe cale amiabilă;

7.3. Responsabil pentru monitorizarea respectării prezentului Regulament este Secretariatul Coaliţiei.

 

Adoptat (în ediţie actualizată) de către Consiliul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte la

21 martie 2018, mun. Chişinău