Regulamentul de funcționare a Coaliției

REGULAMENT

COALIȚIA CIVICĂ PENTRU ALEGERI LIBERE ȘI CORECTE

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

1.1. Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte (în continuare – Coaliţia) este o uniune benevolă de asociații obștești ce au drept scop să contribuie la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova.

1.2. Misiunea Coaliţiei este de a contribui la desfăşurarea alegerilor libere şi corecte în Republica Moldova.

1.3. Coaliţia îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor participării benevole şi egalităţii în drepturi a tuturor membrilor ei.

1.4. În procesul desfăşurării activităţii comune, membrii Coaliţiei se conduc de următoarele principii:

 • neangajarea politică;
 • deciziile adoptate în cadrul Coaliţiei sunt obligatorii iar membrii acesteia şi le asumă pe deplin;
 • opiniile separate ale membrilor Coaliţiei se expun specificându-se neapărat caracterul separat al acestora.

1.5. Membrii Coaliţiei se conduc în activitatea lor de Carta pentru Alegeri Libere şi Corecte (în continuare – Carta) şi de prezentul Regulament.

1.6. Pentru consolidarea eforturilor membrilor săi Coaliţia va activa prin intermediul Consiliul Coaliţiei (în continuare – Consiliu), a Grupurilor de Lucru şi a Secretariatului Coaliţiei (în continuare – Secretariat) care îşi vor desfăşura activitatea în conformitate cu prezentul Regulament.

Secţiunea 2. Membrii Coaliţiei

2.1. Membri ai Coaliţiei pot deveni asociațiile obștești din Republica Moldova care au semnat Carta pentru Alegeri Libere și Corecte, au depus dosarul de aderare şi se obligă să respecte prezentul Regulament.

2.2. Aderarea la Coaliție se realizează prin depunerea unui dosar care va conține următoarele documente: cererea de aderare semnată și ștampilată de către organul de conducere al asociației obștești cu declararea asumării calităţii de membru al Coaliţiei, CV-ul organizației și 2 recomandări din partea altor membri ai Coaliţiei (în cererea de aderare se va indica doar numele organizaţiilor respective).

2.3. Decizia de conferire a calităţii de membru se adoptă de Consiliu la şedinţa ordinară iar Secretariatul Coaliției va comunica asociaţiei respective despre decizia luată până la următoarea şedinţă ordinară a Consiliului.

2.4. Membrii Coaliţiei sunt în drept:

 • sa ia parte la şedinţele Consiliului;
 • sa participe şi să contribuie la activitatea Coaliţiei, inclusiv prin participarea în cadrul grupurilor de lucru ale Coaliției;
 • să candideze la unul din locurile de membri al Consiliului Coaliţiei;
 • să participe la desemnarea membrilor Consiliului Coaliției;
 • sa obţină de la Consiliu şi Secretariat informaţii despre activitatea Coaliţiei;
 • să i se pună la dispoziţie informaţii disponibile privind activităţile, sursele de finanţare etc. ale altor membri ai Coaliţiei desfăşurate în domeniul promovării alegerilor libere şi corecte;
 • sa propună Consiliului subiecte pentru ordinea de zi.

2.5. Membrii Coaliţiei sunt obligaţi:

 • să se abţină de la orice activitate politică;
 • să se abțină de la prezentarea în public a oricăror aprecieri sau concluzii formulate în numele întregii Coaliții;
 • să-și asume și să respecte deciziile adoptate de către Consiliul Coaliției;
 • să fie membri ai grupurilor de lucru din cadrul Coaliţiei;
 • să  fie receptivi la solicitările Secretariatului;
 • să  informeze Consiliul / Secretariatul despre planurile de acţiune proprii, relevante misiunii Coaliţiei;
 • să  informeze în scris Secretariatul despre retragerea din Coaliţie.

2.6. Nerespectarea prezentului Regulament şi/sau a prevederilor Cartei atrage după sine excluderea din Coaliţie.

2.7. Activitatea Coaliției:

2.7.1. Activitatea Coaliției se desfășoară prin intermediul grupurilor de lucru create din organizațiile membre în funcție de misiunea și obiectivele Coaliției:

 • Grupul de lucru pentru Monitorizarea Proceselor Electorale;
 • Grupul de lucru pentru Monitorizarea Comportamentului Mass-media;
 • Grupul de lucru pentru Educație Civică și Electorală;
 • Alte grupuri de lucru la propunerea membrilor Coaliţiei.

2.7.2. Calitatea de membru al grupului de lucru se obține odată cu aderarea la Coaliție prin indicarea obligatorie a cel puțin unui grup de lucru din care potențialul membru dorește să facă parte. Pentru membrii actuali ai Coaliției este suficient ca aceștia să confirme printr-un mesaj adresat Secretariatului Coaliției despre grupul (grupurile) de lucru din care doresc să facă parte. Apartenența membrului Coaliției la grupurile de lucru va fi consemnată de către Secretariatul Coaliției în procesul verbal al Ședinței Consiliului Coaliției.

2.7.3. Deciziile în cadrul grupurilor de lucru sunt adoptate cu majoritatea simplă a membrilor grupului prezenți la ședința de lucru;

2.7.4. Membrii grupurilor de lucru au următoarele drepturi şi responsabilităţi:

 • se întrunesc separat în ședințe de lucru, ori de câte ori este nevoie, pentru a discuta probleme care țin de competența grupului de lucru din care fac parte; astfel de ședințe pot fi convocate de către Consiliul Coaliției fie de 1/3 din membrii grupului de lucru; ședințele grupurilor de lucru sunt conduse de către un membru al grupului respectiv care este ales prin votul simplu majoritar al celor prezenți la ședință;
 • şedințele grupurilor de lucru vor fi însoțite de procese verbale care urmează a fi transmise ulterior Secretariatului pentru ca discuţiile şi deciziile luate în cadrul acestor grupuri să fie aduse la cunoştinţa Consiliului Coaliției şi a membrilor.

2.8. Membrii – observatori

2.8.1. Consiliul Coaliţiei poate aproba statutul de membru-observator pentru organizaţiile internaţionale care susţin procesele electorale democratice şi pentru instituţiile mass-media internaţionale.

Secţiunea 3. Consiliul Coaliţiei (în continuare – Consiliul)

3.1. Consiliul este organul de conducere a Coaliţiei fiind compus din 9 membri ai acesteia.

3.2. Consiliul Coaliției are următoarele drepturi / competenţe:

 • adoptă şi modifică Carta privind Alegerile Libere şi Corecte;
 • adoptă şi modifică Strategia de Dezvoltare şi Strategia de Comunicare a Coaliției;
 • aprobă priorităţile de activitate ale Coaliţiei;
 • stabileşte relaţii publice în numele Coaliţiei;
 • adoptă decizii în numele Coaliției;
 • adoptă aprecieri finale cu referință la caracterul liber, corect și democratic al campaniilor electorale/alegerilor precum și cu referință la alte subiecte care au tangență cu misiunea și obiectivele Coaliției (atribuția exclusivă a Consiliului);
 • aprobă declaraţiile şi alte documente ale Coaliţiei;
 • adoptă, suspendă şi retrage calitatea de membru al Coaliţiei / Consiliului;
 • modifică Regulamentul.

3.3. Şedinţele Consiliului sunt deschise pentru membrii Coaliţiei.

3.4. Şedinţele Consiliului au loc nu mai rar de o dată în trei luni între campaniile electorale, iar pe parcursul campaniilor electorale nu mai rar de două ori pe lună. Şedinţele extraordinare pot fi convocate la solicitarea a 1/3 din membrii Consiliului sau la solicitarea Secretariatului.

3.5. Şedinţele Consiliului sunt conduse de un preşedinte al şedinţei ales prin rotație din rândul membrilor Consiliului. Ordinea de zi a şedinţei este elaborată de către Secretariat în consultare cu membrii Consiliului fiind ulterior transmisă membrilor Coaliției pentru informare cu cel puțin 1 zi înainte de ședință.

3.6. În cadrul ședințelor Consiliul poate adopta următoarele decizii:

 • decizii organizatorice/operaționale – prin majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi;
 • decizii de modificare a regulamentului – prin votul a 2/3 din numărul membrilor Consiliului;
 • decizii ce ţin de misiunea Coaliţiei, inclusiv decizii finale de apreciere a campaniilor electorale – prin  votul a 2/3 din numărul membrilor Consiliului. Deciziile ce ţin de misiunea Coaliţiei, inclusiv deciziile finale de apreciere a campaniilor electorale sunt aduse la cunoştinţa opiniei publice de către Secretariatul Coaliţiei sau de către membrii Consiliului. Astfel de decizii sunt date publicităţii în numele tuturor membrilor Coaliţiei sub semnătura obligatorie a fiecărui dintre  membrii Consiliului care au votat respectiva decizie.

3.7.  Deciziile Consiliului Coaliției vor fi aduse la cunoștința membrilor Coaliției prin intermediul proceselor verbale ale ședințelor care vor fi transmise ulterior tuturor membrilor Coaliției în timp util prin e-mail.

3.8.  Pierderea calității de membru al Consiliului are loc în următoarele situații:

 • retragerea benevolă din cadrul Consiliului / Coaliției;
 • lipsa consecutivă și neanunțată de la două şedinţe ale Consiliului;
 • promovarea unor acțiuni care contravin prezentului regulamentului și/sau Cartei pentru Alegeri Libere și Corecte;

Secţiunea 4. Secretariatul Coaliţiei (în continuare – Secretariat)

4.1. Secretariatul este organul executiv al Coaliției și asigură punerea în aplicare a deciziilor Consiliului Coaliției. Secretariatul Coaliție realizează atât sarcini care țin de activitatea internă a Coaliției cât și sarcini de reprezentare în exterior a Coaliției.

4.2. Secretariatul Coaliției este condus de către un Secretar desemnat de Consiliu. Secretarul Coaliției este responsabil în faţa Consiliului pentru rezultatele activităţii Secretariatului.

4.3. Secretariatul are drept de inițiativă în cadrul Coaliției ceea ce presupune că poate înainta Consiliului spre examinare diverse documente: proiecte de decizie, luări de poziții, comunicate de presă etc., astfel încât reacția Coaliției la evenimentele care au loc în societate să fie una promptă.

4.4. Funcţiile Secretariatului:

 • asigură comunicarea internă (între membrii Coaliţiei) și externă în numele Consiliului/Coaliției (cu mass-media, opinia publică, donatorii, comunitatea internațională);
 • colectează informații de la membrii Coaliției privind proiectele/programele și activitățile întreprinse de aceștia;
 • difuzează informaţii despre activitatea Coaliţiei;
 • organizează întâlnirile Consiliului / Coaliţiei cu delegaţii internaţionale, finanţatori şi organele de stat;
 • reprezintă Coaliția în raport cu organele de stat, în comunicarea cu finanțatorii și cu delegațiile internaționale;
 • participă la seminare, conferințe și alte evenimente în numele Coaliției;
 • coordonează elaborarea şi difuzarea publicităţii cu caracter social în numele Coaliţiei;
 • contribuie la crearea şi promovarea imaginii Coaliţiei;
 • pregăteşte şedinţele Consiliului, întocmeşte procesele-verbale;
 • menţine lista completă a membrilor;
 • coordonează activitatea Oficiului central precum și a Oficiilor Regionale a Secretariatului Coaliției;
 • prezintă rapoarte de activitate Consiliului Coaliţiei la solicitarea acestuia;
 • îndeplineşte alte misiuni ale Consiliului.

4.5. Structura Secretariatului este aprobată de către Consiliu la propunerea Secretarului Coaliţiei.

4.6. Secretariatul Coaliției este compus din Oficiul Central al Secretariatului, condus de Secretarul Coaliției și Oficiile Regionale ale Secretariatului.

4.7. Oficiile Regionale ale Secretariatului au aceleași funcții ca și Oficiul Central, cu menţiunea că activităţile acestor oficii se realizează doar la nivelul regiunii în care activează.

4.8. Oficiile Regionale raportează în mod periodic Oficiului Central al Secretariatului despre activitățile realizate (o dată în lună în perioada dintre campaniile electorale, o dată în două săptămâni în timpul campaniilor electorale), fie la solicitarea expresă a Secretarului Coaliției.

Secţiunea 5. Dispoziţii finale.

5.1.Consiliul Coaliţiei aflat în funcţiune se va întruni în termen de maximum o lună (din momentul adoptării prezentului Regulament) pentru a suplini numărul membrilor Consiliului Coaliţiei în conformitate cu prevederile noului Regulament;

5.2.Responsabil pentru monitorizarea respectării prezentului Regulament este Secretariatul Coaliţiei;

5.3.Toate problemele şi disputele apărute în procesul activităţii Coaliţiei sunt rezolvate pe cale amiabilă.

Adoptat (în ediţie actualizată)

de către Consiliul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Liber şi Corectela

19 noiembrie 2009, mun. Chişinău